معرفی کتابخانه

كتابخانه دانشكده داروسازي

معرفي كتابخانه:

منابع: اين كتابخانه شامل كتب رشته هاي شيمي دارويي،شيمي، فارماكولو‍‍ژي،سم شناسي، فارماسيوتيكس، داروسازي باليني، فارماگنوزي ، كتب طب سنتي ، پايان نامه، كتب الكترونيكي و ژورنال الكترونيكي مي باشد.

مساحت كتابخانه: 220متر در دوطبقه،طبقه فوقاني منابع وطبقه ي زير سالن مطالعات خواهران و برادران مي باشد.

كتابدار: خانم فرحناز نصيري

تحصيلات: دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق

Description: C:\Documents and Settings\1\My Documents\Downloads\IMG_20180423_083508_427.jpg

اعضاي كتابخانه:

كاربران دانشجو و كارمندان  1060 نفر

كاربران هيت علمي 22 نفر

گروه هاي آموزشي دانشكده:

داروسازي باليني

شيمي دارويي

فارماسوتيكس

فارماكوگنوزي و بيوتكنولو‍‍‍ژي

فارماكولوژي و سم شناسي 

منابع كتابخانه:

تعداد كتب فارسي 4009

تعدادكتب لاتين:1168

تعداد كتب الكترونيكي:2500

كتب الكترونيك لاتين :2300 عنوان

قوانين كتابخانه

هاي لايت نكردن كتب، پاره نكردن كتب، به موقع برگرداندن كتب، پرداخت جريمه دير كرد به كتابخانه.

 

Description: C:\Documents and Settings\ab\Desktop\New Folder\مستندات\3.jpg

طراحي و اجرا : اداره مهندسی نرم افزار دانشگاه علوم پزشکی همدان

Copyright © 2013 Hamedan University of Medical Scinces - All rights reserved